Kriteerit

Ekokompassi-kriteerit yrityksille

1. Yritys toimii ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.

2. Yrityksellä on nimetty ympäristövastaava.

3. Yritys tekee ympäristökatselmuksen, jossa kartoitetaan ympäristöasioiden hallinnan lähtötilanne sekä arvioidaan yrityksen merkittävimmät ympäristövaikutukset.

4. Yrityksellä on ympäristöpolitiikka, joka on perusta ympäristötavoitteille.

5. Yrityksen nimeämät ympäristöasioiden avainhenkilöt käyvät Ekokompassi-ympäristökoulutuksen. Avainhenkilöt ohjeistavat muun henkilökunnan ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

6. Yrityksellä on jätehuoltosuunnitelma. Jätteet lajitellaan ainakin paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

7. Yritys pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

8. Yrityksellä on luettelo käyttämistään kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilökunnan saatavilla ja työntekijöitä on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. Yritys varastoi kemikaalinsa määräysten mukaisesti.

9. Yritys laatii vuosittain ympäristöohjelman. Yritys valitsee alla olevista osa-alueista vähintään kaksi, joille se asettaa tavoitteita ja kirjaa toimenpiteitä ympäristöohjelmaansa. Valittavien tavoitteiden tulee pohjautua yrityksen olennaisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Osa-alueet valitaan uudelleen viimeistään kolmen vuoden välein.

a. Jätteiden määrän vähentäminen
b. Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen
c. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
d. Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa
e. Materiaalitehokkuuden parantaminen tuotekehityksessä, tuotteen valmistuksessa tai palveluprosessissa
f. Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen
g. Ympäristöviestintä tai jokin muu Ekokompassin kanssa määritelty osa-alue

10. Yritys raportoi Ekokompassille vuosittain tavoitteidensa toteutumisesta sekä yrityksen ympäristötoimintaa kuvaavista tunnusluvuista. Seurantaraportti on yrityksen henkilökunnan saatavilla.

Ekokompassi tapahtuma -kriteerit

1. Tapahtuma toimii ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.

2. Tapahtumalla on nimetty ympäristövastaava.

3. Tapahtuma tekee ympäristökatselmuksen, jossa kartoitetaan ympäristöasioiden hallinnan lähtötilanne sekä arvioidaan tapahtuman merkittävimmät ympäristövaikutukset.

4. Tapahtumalla on ympäristöpolitiikka, joka on perusta ympäristötavoitteille.

5. Tapahtuman nimeämät ympäristöasioiden avainhenkilöt käyvät Ekokompassi-ympäristökoulutuksen tai Ekokompassin hyväksymän vastaavan koulutuksen. Avainhenkilöt ohjeistavat muun henkilökunnan ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

6. Tapahtumalla on jätehuoltosuunnitelma. Jätteet lajitellaan ainakin paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

7. Tapahtuma pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

8. Tapahtumalla on luettelo käyttämistään kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilökunnan saatavilla ja työntekijöitä on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. Tapahtuma varastoi kemikaalinsa määräysten mukaisesti.

9. Tapahtuma laatii vuosittain ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä seuraavissa osa-alueissa:

a. Jätteiden määrän vähentäminen
b. Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen
c. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
d. Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa
tuotteissa ja palveluissa
e. Materiaalitehokkuuden parantaminen tapahtuman tuotannossa
f. Logistiikan tehostaminen ja yleisön liikkumiseen vaikuttaminen
g. Meluhaittojen minimointi
h. Ympäristötietoisuuden lisääminen tai jokin muu Ekokompassin kanssa sovittu osa-alue

10. Tapahtuma raportoi Ekokompassille vuosittain tavoitteidensa toteutumisesta sekä erikseen sovituista tunnusluvuistaan. Seurantaraportti on tapahtuman henkilökunnan saatavilla.