Kriteerit

Ekokompassi-kriteerit

1. Organisaatio toimii ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.

2. Organisaatiolla on nimetty ympäristövastaava.

3. Organisaatio tekee ympäristökatselmuksen, jossa kartoitetaan ympäristöasioiden hallinnan lähtötilanne sekä arvioidaan toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset.

4. Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, joka on perusta ympäristötavoitteille.

5. Organisaation nimeämät ympäristöasioiden avainhenkilöt käyvät Ekokompassi-ympäristökoulutuksen. Avainhenkilöt ohjeistavat muun henkilökunnan ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma. Jätteet lajitellaan ainakin paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

8. Organisaatiolla on luettelo käyttämistään kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilökunnan saatavilla ja työntekijöitä on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. Organisaatio varastoi kemikaalinsa määräysten mukaisesti.

9. Organisaatio laatii vuosittain ympäristöohjelman. Organisaatio valitsee alla olevista osa-alueista vähintään kaksi, joille se asettaa tavoitteita ja kirjaa toimenpiteitä ympäristöohjelmaansa. Valittavien tavoitteiden tulee pohjautua organisaation olennaisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Osa-alueet valitaan uudelleen viimeistään kolmen vuoden välein. Yleisötapahtumat asettavat tavoitteita ja suunnittelevat toimenpiteitä kaikille osa-alueille.

a. Jätteiden määrän vähentäminen
b. Energiansäästö ja vihreään sähköön siirtyminen
c. Hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäiseen suuntaan
d. Ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa
e. Materiaalitehokkuuden parantaminen tuotekehityksessä, tuotteen valmistuksessa tai palveluprosessissa
f. Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen
g. Ympäristöviestintä tai jokin muu Ekokompassin kanssa määritelty osa-alue

10. Organisaatio raportoi Ekokompassille vuosittain tavoitteidensa toteutumisesta sekä organisaation ympäristötoimintaa kuvaavista tunnusluvuista. Seurantaraportti on organisaation henkilökunnan saatavilla.